Sunday, October 24

Form 1 Mathematics Chapter 6

Form 1
Mathematics
Chapter 6
Integers


1. Integers就是正或负的数字,包括0
2. 正数就是大于零的数字——1,2,3,4,……
3. 负数就是小于零的数字——-1,-2,-3,-4,……
4. 记得,负负得正,负正得负
5. 而且做任何的算式,也要先看挂号,看能否可以打开挂号


6. 例题:
a. 加减法
    1. -3+(-2) = -3-2 = -5
    2. -2-(-2) = -2+2 = 0
    3. 有些可以倒翻来做:(不用把变成减,因为不是换去“ = ”符号另一边)
             -2+18
             =18-2
             =16


b. 乘除法(先不要看负正做,最后再决定答案的负正
    1. (-3)*(-5) = 15
    2. (-3)*5 = -15
    3. (-9)/(-3) = 3


7. 不要问为什么,数学就是好玩~只怕你被玩~